Joden in de Cariben / Jews in the Dutch Caribbean

unnamed

Joden in de Cariben. Vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao [Jews in the Dutch Caribbean. Four centuries of Jewish history in Suriname and Curaçao]

Julie-Marthe Cohen (editor)

Zutphen (the Netherlands): Walburg Pers

240 pages

Hardcover

ISBN 978 90 5730 386 9

The publication of this book coincides with the exhibition of the same name at the Jewish Historical Museum in Amsterdam, January 30 – June 14, 2015. See http://www.jhm.nl/actueel/tentoonstellingen/joden-in-de-cariben-vier-eeuwen-geschiedenis-in-suriname-en-curacao (in Dutch).

Book description from the publisher’s website, http://www.walburgpers.nl/winkel/algemeen/joden:

Joden in de Cariben. Vier eeuwen joodse geschiedenis in Suriname en Curaçao vertelt het verhaal van de joodse gemeenschappen die zich vanaf de 17e eeuw vanuit Amsterdam vestigden in een onbekende, nieuwe wereld: in Noordoost-Brazilië, Nieuw-Amsterdam (het latere New York), Suriname en Curaçao. In deze koloniën genoten de joodse gemeenschappen verregaande religieuze en economische vrijheden en kwamen zij tot bloei. Zij droegen bij aan de welvaart van de Republiek en speelden een centrale rol bij de totstandkoming van andere joodse gemeenschappen in het Caribisch gebied en in Noord-Amerika.

In tien spraakmakende hoofdstukken schrijven verschillende auteurs over de betekenis van deze joodse gemeenschappen in de koloniën: over de rechten en privileges die hen werden verleend; over hun aandeel in de goederen- en slavenhandel en hun rol in de plantage-economie; en over het leven in een koloniale samenleving die het jodendom in Suriname en Curaçao vorm gaf. Aan de hand van een selectie van het vele door conservator Julie-Marthe Cohen en haar team verzamelde materiaal worden de vestiging, opbloei en neergang van de joodse gemeenschappen in ‘de West’ getoond.

Maar dit boek gaat niet alleen over het verleden: acht personen met een (gedeeltelijk) joodse achtergrond vertellen over ervaringen die bepalend zijn geweest voor hun Surinaams-joodse of Curaçao’s-joodse identiteit. De joden in Suriname en op Curaçao zijn op vele manieren met Nederland verbonden; door de Nederlandse taal, door het gebruik van hier gedrukte gebedenboeken, van de vaak in Amsterdam gemaakte grafzerken en van rituele voorwerpen, zoals siertorens op de stokken van Torarollen die door Hollandse zilversmeden zijn gemaakt; door in Nederland opgeleide Rabbijnen en leraren; door hun keuken; door familiebanden en de aanvankelijk van hieruit aangestuurde economie.

De boeiende bijdragen van verschillende gerenommeerde auteurs en de ruim honderd illustraties brengen een rijke culturele en materiële erfenis in beeld en maken dit tot een prachtig, kleurrijk boek.

Julie-Marthe Cohen is conservator cultuurgeschiedenis in het Joods Historisch Museum. Ze publiceerde o.a. over de collecties van dit museum en van de Portugees-joodse en Hoogduitse gemeenten in Amsterdam.

Translation:

Jews in the Dutch Caribbean: Four centuries of Jewish history in Suriname and Curaçao tells the story of the Jewish communities which, as of the 17th century, left Amsterdam and settled in an unfamiliar, new world: in Northeast Brazil, New Amsterdam (which later became New York), Suriname and Curaçao. In these colonies the Jewish communities enjoyed extensive religious and economic freedom and thrived. They contributed to the prosperity of the Dutch Republic and played a central role in the establishment of other Jewish communities in the Caribbean and in North America.

In ten exciting chapters various authors write about the meaning of these Jewish communities in the colonies: about the rights and privileges granted to them; about their share in the commodities and slave trade and their role in the plantation economy; and about life in a colonial society that shaped Judaism in Suriname and Curaçao. A selection of the ample material collected by curator Julie-Marthe Cohen and her team illustrates the establishment, flourishing and decline of the Jewish communities in the Dutch West Indies.

But this book is not only about the past: eight people with a (partially) Jewish background relate key experiences that gave shape to their Surinamese-Jewish or Curaçaoan-Jewish identity. The Jews in Suriname and Curaçao are in many ways connected to the Netherlands—through the Dutch language; through the use of prayer books printed there, of tombstones that had often been made in Amsterdam, and of ritual objects such as finials on the sticks of the Torah scrolls that had been made by Dutch silversmiths; through rabbis and teachers trained in the Netherlands; through their kitchen; through family ties and the economy which was at first managed from there.

The fascinating contributions of several renowned authors and the more than one-hundred illustrations together paint a rich cultural and material heritage and make this a magnificent and colorful book.

Julie-Marthe Cohen is curator of cultural history at the Jewish Historical Museum in the Netherlands. Her publications have covered the collections of the Museum and of the Sephardic and Ashkenazi congregations in Amsterdam.

Our thanks to Peter Jordens for bringing this item to our attention.

One thought on “Joden in de Cariben / Jews in the Dutch Caribbean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s